Gaznobay

  /  Chiefdom   /  Avoid Negative Emotions